FaiyezA@justice.gov.il

Primary tabs

רעיונות

רעיונות להעלאת אחוז הנשים באיוש משרות בכירות

1
Vote up!

על מנת להגיע ליעד של 50% נשים המשרות הניהול הבכיר של עובדי המדינה צריך להכין את התנאים שיאפשרו את היוזמה אצל הנשים לגשת למועמדות בתפקידים אלה , לכן יש לי כמה נקודות בתחום זה,

רעיונות להעלאת אחוז הנשים באיוש משרות בכירות

1
Vote up!

על מנת להגיע ליעד של 50% נשים המשרות הניהול הבכיר של עובדי המדינה צריך להכין את התנאים שיאפשרו את היוזמה אצל הנשים לגשת למועמדות בתפקידים אלה , לכן יש לי כמה נקודות בתחום זה,